fredag den 31. august 2012

Børnefaglig Undersøgelse = §50-undersøgelse


Vi har haft besøg af en sagsbehandler som skulle lave en børnefaglig undersøgelse - i daglig tale ofte kaldet en §50-undersøgelse. På baggrund heraf ser man, hvor meget støtte vi har brug for i vores familie. Det "sjove" er at en sådan undersøgelse skal være færdig 4 mdr. efter at kommunen har fået vidende om at vi har brug for støtte. Desværre sker der ofte det at tiden går. Det gjorde den også i vores tilfælde, så det er først nu 15 mdr. efter at diagnosen på Anders lå fast, at kommunen påbegynder deres undersøgelse..........

Følgende er kopieret fra Servicelovens §50 (deraf navnet)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Børnefaglig undersøgelse
§ 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der medmindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, skal omfatte barnets eller den unges
1) udvikling og adfærd,
2) familieforhold,
3) skoleforhold,
4) sundhedsforhold,
5) fritidsforhold og venskaber og
6) andre relevante forhold.
Stk. 3. I sin undersøgelse skal kommunalbestyrelsen afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. For unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe, jf. § 52 og § 76.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal som led i undersøgelsen inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere eller andre. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog.
Stk. 5. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Hvis der er iværksat foranstaltninger sideløbende med, at undersøgelsen gennemføres, jf. § 52, stk. 2, skal der desuden tages stilling til, om disse foranstaltninger skal videreføres. Der skal være oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltningerne, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne.
Stk. 6. Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen.
Stk. 7. I forbindelse med undersøgelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal foretages en undersøgelse af eventuelle andre børn i familien. En undersøgelse kan gennemføres som én samlet undersøgelse for flere børn i familien, dog således at der tages højde for børnenes individuelle forhold.
Stk. 8. Hvis det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart efter fødslen, skal kommunen undersøge de vordende forældres forhold nærmere. Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde med de vordende forældre. Stk. 3-7 finder anvendelse ved afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Før sommeren, da kommunen langt om længe fandt ud a,f at de nok skulle igang med at lave en §50-undersøgelse fik vi tilkendt 6 dage om måneden i aflastning til Anders på ACV i Slagelse. Han har nu været på besøg 3 gange deroppe i dagtimerne og hver gang er det gået flot. Sidste gang spiste han endda aftensmad sammen med dem og drak mælk.

Det bliver spændende hvad de kommer frem til når den børnefaglige undersøgelse er færdig. Sagsbehandleren mener at hun er færdig med undersøgelsen indenfor 1 måned.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar